• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Képzések és továbbképzések

  • Home
  • Képzések és továbbképzések

Jelenlegi képzések

Református teológia MA egységes, osztatlan képzésben vesznek részt azok, akik lelkipásztori szolgálatra készülnek, illetve felsőfokú teológiai ismereteket kívánnak szerezni.

Valamennyi hallgató református teológia szakra nyer felvételt. 4 félév után lehet kérni a lelkész szakirányra való átminősítést. A képzési idő (teológus szakirányon 10, lelkész szakirányon 12 félév) végeztével a hallgatók tanintézeti záróvizsgát tesznek, és református teológia szakos diplomát szereznek.

2006. szeptember 1-jétől valamennyi magyarországi lelkészképző intézményben egységes, osztatlan mesterszakon folyik a református teológia szakos képzés, amelynek végén  a hallgatók ugyanolyan értékű, egyetemi szintű oklevelet szereznek.

A lelkész szakirányon végzett hallgatók Egységes Lelkészképesítő Vizsgára állhatnak.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs BA alapképzésben vesznek részt azok, akik református hittanoktatásban kívánnak szerepet vállalni, illetve alapszintű teológiai ismereteket kívánnak szerezni.

A képzési idő az alapképzési szak esetében 6 félév.

A diploma birtokában jelentkezni lehet a hittanár-nevelő mesterszakra.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakon azok tanulhatnak, akik alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettséggel rendelkeznek és református egyháztagok. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában. A képzés ideje: 4 félév. A diploma kiállításának nyelvi előfeltétele nincs.

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon azok tanulhatnak, akik MA szintű teológus-lelkészoklevéllel rendelkeznek és lelkigondozói szolgálatukhoz elmélyült képzést szeretnének kapni. A képzés ideje 4 félév.

Homiletikai szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki teológia mesterképzésben vagy teológia osztatlan szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik. A képzés célja, hogy a homiléta képesítéssel bíró lelkipásztorok, papok minden olyan feladatkörben, ahol az igehirdetés végzésének kiemelt jelentősége van, homiletikai ismereteikben és a keresztyén üzenet továbbadásának szakmai kompetenciáiban megújulva tudjanak helytállni. A képzés ideje 2 félév.

A képzések tantervei itt érhetőek el: prta.etn.hu/modulok/irattar/index.php

Lelkésztovábbképzés

A Dunántúli Református Egyházkerület egységes lelkésztovábbképzés rendszeréhez igazodó, a zsinati bizottság által akkreditált lelkésztovábbképzési programja megtalálható a Hírek címszó alatt. Az előadásokkal kapcsolatos bővebb információ a DRE Püspöki Hivatalában (8500 Pápa, Árok utca 6., 89/512-400), illetve a szervező egyházmegyéknél kapható.

Akkreditáció

Képzési adatok

 Intézményi azonosító: FI 27751

KSH statisztikai azonosító: 19897284-1-19

MAB határozat a legutóbbi intézményakkreditáció eredményéről: MAB 2015/2/VIII/1. www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/PRTA_150227_plhatH.pdf

Katechéta-lelkipásztori munkatárs BA képzés indítását jóváhagyó szenátusi határozat száma: 2006.09.04/3.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs BA MAB engedély száma: MAB 2006/9/XII.; MAB 2015/2/VIII/1.

Teológiai mesterképzési szak indítását jóváhagyó szenátusi határozatok száma: 2006/5; 2006.04.18.

Teológiai mesterképzési szak (református teológus) MAB engedély száma: MAB 2006/9/XII.; MAB 2015/2/VIII/1.

Zsinati határozat a református teológiai szak képzési követelményrendszeréről: ZS-168/2002.

A szakok képzési és kimeneti követelményei:

prta.etn.hu/modulok/irattar/index.php

Alap- és mesterképzési szakok:

I. katechéta-lelkipásztori munkatárs BA alapszak

A) Az OH-nál nyilvántartott adatok:
1. Megnevezés: katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak
2. Szakirányok: katechéta
3. Végzettségi szint: alapfokozat
4. Megszerezhető szakképzettség: katechéta
5. MAB határozat száma: MAB 2015/2/VIII/1.; MAB 2006/8/X/25.
6. Meghirdetés kezdete: 2006/2007-es tanév
7. Meghirdetés vége: –
8. Szakfelelős oktató: Dr. Németh Tamás
9. Képzés helye: székhely
10. Képzés nyelve: magyar

B) Egyéb adatok:
1. Képzési forma és idő: nappali, 6 félév
2. Szakfelelős adatai
név: Dr. Németh Tamás
beosztás: egyetemi tanár
tudományos fokozat: Phd., Dr. habil.
munkaviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott

II.
Teológia osztatlan mesterképzési szak

A) Az OH-nál nyilvántartott adatok:
1. Megnevezés: teológia mesterképzési szak
2. Szakirányok: lelkész, teológus
3. Megszerezhető végzettség: mesterfokozat
4. Megszerezhető szakképzettség: református teológus
5. MAB határozat száma: MAB 2015/2/VIII/1.; MAB 2006/9/XII.
6. Meghirdetés kezdete: 2006/2007. tanév
7. Meghirdetés vége: –
8. Szakfelelős oktató: Dr. Vladár Gábor
9. Képzés helye: székhely
10. Képzés nyelve: magyar

B) Egyéb adatok:
1. Képzési forma és idő: Nappali 10 (teológus), ill. 12 félév (lelkész szakirány)
2. Szakfelelős adatai
név: Dr. Vladár Gábor
beosztás: rektor, egyetemi tanár
tudományos fokozat: PhD, dr. habil
munkaviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott
3. Szakirányfelelős adatai:
a) lelkész szakirány:
név: Dr. Hanula Gergely
beosztás: intézetvezető egyetemi tanár
tudományos fokozat: PhD, dr. habil
munkaviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott

 

Bolognai képzési rendszer az Akadémián

 Az Akadémia a kezdetektől képzett hitoktatókat hagyományos, főiskolai, nemkredites képzés keretében. A 2006/2007-es tanévtől nem indult újabb évfolyam a szakon. Ugyan a 2003/2004-es tanévtől kidolgoztuk a szak kredites tantervét, de bevezetésre már nem került, mivel addigra kialakult a bolognai rendszerű katechéta-lelkipásztori munkatárs BA alapszak. Ennek szakindítását kezdeményeztük, és meg is indítottuk a képzést a 2006/2007-es tanévben.

A kárpát-medencei magyar református teológiai főiskolák és hittudományi egyetemek (Budapest, Debrecen, Kolozsvár, Pápa, Sárospatak) az 1940. évi 275. sz. konventi határozat óta egységes tantervek alapján végzik a lelkészképzést. Ezért az 1998-ban főiskolai besorolású PRTA tantervét és vizsgakövetelményeit (az SRTA-hoz hasonlóan) a Budapesti és Debreceni egyetemi besorolású református teológia szak tantervéhez és vizsgakövetelményeihez igazította. Ezzel biztosítani kívántuk hallgatóink számára a négy intézmény közötti, a múltban is mindig meglévő átjárhatóságot.

Ennek megfelelően 1998-ban 10 féléves képzés indult, amely 2000-től a lelkész szakirányon 12 félévesre bővült, majd a 2002/2003-as tanévtől (egy év próbaidő után) bevezetésre került a kreditrendszer a szakon. (A tanterv struktúrájában megtartva az átjárhatóságot a társintézményekkel.) A MAB 2006/9/XII. sz. határozatával a korábbi teológus, ill. teológus-lelkipásztor szakokat egységesen osztatlan teológiai mesterszaknak [5-6 éves MA képzés] ismeri el. Egyúttal pedig az érintett intézmények teológia, ill. teológus-lelkipásztor szakon folyó képzéseit osztatlan mesterképzésnek ismeri el. (Az akkreditációs feltételek teljesítését a soron következő intézményi akkreditációs eljárásban vizsgálja.)

Ennek alapján a PRTA 2006. szeptember 1-től a Szenátusnak a fenntartóval egyetértésben hozott határozata értelmében a teológia szakon mint osztatlan mesterképzési szakon folytatja a teológus ill. lelkipásztor képzést.

E szakon az átállás pusztán adminisztrációs jellegű volt, a tantervben, az oktatás személyi-, tárgyi feltételeiben nem jelentett változást. A képzés egyetemi szintű finanszírozását az OKM a MORE Zsinati elnökével kötött szerződés alapján 2007 szeptemberétől kezdte meg.

Diplomás Pályakövető Rendszer /Alumni

Az Alumni – Öregdiák csoport a Pápai Református Teológiai Akadémia végzett hallgatóinak közössége, amelynek célja ápolni a kapcsolatot régi diáktársaikkal, volt Intézményük oktatóival. Ennek érdekében a PRTA közösségi alkalmakat szervez, az érdeklődők számára tájékoztatást ad, a jelentkező öregdiákokat nyilvántartja.

Jelentkezésüket szeretettel várjuk a következő helyen elérhető regisztrációs lapon: goo.gl/forms/UTHFL1sIPF6l6Dkk1

Technikai problémák esetén, kérjük, keressen meg minket: rektori@prta.hu

A regisztrációs lap letölthető, nyomtatható és postázható is.