• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
 • +36 89 312 331

Felvételizőknek

 • Home
 • Felvételizőknek

Felvételi tájékoztató

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Intézményi saját jelentkezési lapot, valamint az alkalmassági vizsga időpontjával és a felvételi eljárással kapcsolatos információkat az Akadémia Rektori Hivatalától lehet kérni.
Az Intézmény elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteibe tartozók jelentkezését várja, de szívesen fogad máshonnan, akár külföldről érkező pályázókat is.

Felvételi jelentkezési határidő református teológia osztatlan mesterképzési szakra, katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra 2024. február 28.

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2024. augusztus 16.

Felvételi jelentkezési határidő református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakra, szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra, homiletikai szakirányú továbbképzési szakra 2024. augusztus 16.

Meghirdetett szakok

Református teológia egységes, osztatlan képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik elhivatottságot éreznek a lelkipásztori szolgálatra, illetve felsőfokú teológiai ismereteket kívánnak szerezni.

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra jelentkezhetnek mindazok, akik közoktatási és gyülekezeti keretben református hittanoktatásban kívánnak szerepet vállalni, illetve alapszintű teológiai ismereteket kívánnak szerezni.

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettséggel, továbbá református konfirmációval és református egyháztagsággal rendelkezik.

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki MA szintű teológus-lelkészoklevéllel rendelkezik és lelkigondozói szolgálatához elmélyült képzést szeretne kapni.

Homiletikai szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki teológia mesterképzésben vagy teológia osztatlan szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik. A képzés célja, hogy a homiléta képesítéssel bíró lelkipásztorok, papok minden olyan feladatkörben, ahol az igehirdetés végzésének kiemelt jelentősége van, homiletikai ismereteikben és a keresztyén üzenet továbbadásának szakmai kompetenciáiban megújulva tudjanak helytállni.

A képzési idő a református teológia egységes, osztatlan képzés lelkipásztor szakirányán 12 félév, teológus szakirányán 10 félév. Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak esetében 6 félév, hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakon, valamint szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon 4 félév, homiletikai szakirányú továbbképzési szakon 2 félév.

 

Alkalmassági vizsga

A vizsga, a szállás és az étkezés díja összesen 4 000 Ft, amely összeget a jelentkezéssel egyidejűleg kell átutalni a Pápai Református Teológiai Akadémia számlaszámára (OTP 11748045-20043836-00000000).

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítés adható. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán “nem felelt meg” minősítést kap.

A református teológia egységes, osztatlan képzés esetében alkalmassági vizsgát tart az Intézmény 2024. április 22-én. Az alkalmassági vizsga során a Bizottság meggyőződik a jelentkezőnek a Szentírás tanítása és a református hitelvek iránti elkötelezettségéről, a választott pálya iránti elhivatottságáról és a református tradícióba való beágyazottságának mértékéről, valamint fizikális-kondicionális alkalmasságáról is (kommunikációs és kontaktusteremtő készségéről).

Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra jelentkezők számára alkalmassági elbeszélgetést, ének-zenei és beszédalkalmassági vizsgát tart az Intézmény 2024. április 22-én.


Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakra jelentkezők számára csak alkalmassági elbeszélgetést tart az Intézmény.

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra, valamint homiletikai szakirányú továbbképzési szakra jelentkezők levélben kapnak értesítést a felvételről.

Beküldendő dokumentumok

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat kell csatolni eredeti példányban vagy hiteles másolatban:


 • születési anyakönyvi kivonat
 • bizonyítvány másolat (11. osztály év végi, 12. osztály év végi)
 • érettségi bizonyítvány (nem Magyarországon érettségizettek bizonyítványaik másolatát lefordítva, hitelesítve nyújtsák be) – csak alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknél
 • részletes, kézzel írott önéletrajz 1,5-2 oldal terjedelemben
 • lelkipásztori ajánlás (A lakóhely szerint illetékes lelkipásztor szolgálati úton küldje be az Akadémia címére. Az egyházi középiskolákban tanulók vallástanáruktól is kérjenek ajánlólevelet.)
 • nem a Dunántúli Református Egyházkerületből érkező jelölt esetén az anyagyülekezet szerint illetékes püspök írásos támogatása (csak református teológia szak esetében)
 • konfirmációi igazolás (református teológia szak esetében: 2 évnél régebbi)
 • nem a felvételi eljárás évében érettségit tett jelentkezők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány – csak alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknél
 • többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány,  felsőfokú oklevél)
  -diplomamásolat – szakirányú továbbképzési szakra jelentkezőknek kötelező
  -egyháztagságról szóló igazolás
 • orvosi igazolás és saját nyilatkozat arról, hogy nincsen eltitkolt betegsége – csak alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknél


 

Jelentkezési lapok