• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
 • +36 89 312 331

Akadémia újkori története

 • Home
 • Akadémia újkori története

Akadémia újkori története

A Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi Tanácsa 1992. január 8-i döntésével visszavonta a Teológiai Akadémia működésének szüneteltetésére vonatkozó, 1951. októberi 41. sz. határozatát, és “de iure” újraindította az intézményt.1 A Magyar Köztársaság Kormánya 1991. évi, 1059. sz. határozatával és az 1993. évi LXXX. törvénnyel a Pápai Református Teológai Akadémiát újra lelkészképző főiskolának ismerte el.
Az Egyházkerület Elnöksége az 1998. január 30-i egyházkerületi tanácsülésén mondta ki határozatban (6/1998. sz.), hogy a Pápai Református Teológiai Akadémián a teológus-lelkészképzést 1998 őszén 1. évfolyammal újra kívánja indítani,2 és 1998 szeptemberében meg is indult a képzés a teológia szakon a Pápai Református Kollégium épületében (Pápa, Március 15. tér 9.).
Az Akadémiai Tanács határozata alapján a PRTA a Kaposvárott és Győrött 1991 óta folyó református hitoktatóképzést a 1998/1999 tanévtől átveszi és folytatja.3 (A hitoktató képzés tényleges átvétele Győrben és Kaposváron székhelyen kívüli alapképzésben az 1999/2000-es tanévben történik meg.)

2001 szeptemberében az Akadémia átköltözött a háromezer négyzetméter hasznos alapterületű egykori nőnevelő intézetbe, az ún. Nátus épületébe (Március 15. tér 13-14).4

A MAB 1998/6/VII/60. sz. határozatában “a teológia szak indításának engedélyezésével egyetértett”, majd 2000-ben az Intézményt és a teológia szakot közbülső akkreditációs eljárásban megvizsgálta és 2000/6/II/2. sz. határozatában akkreditálhatónak minősítette.
2001-ben a MAB közbülső eljárásban megvizsgálta a hitoktató szak székhelyen kívül folyó képzéseit és 2001/5/V/4. sz. határozatában kimondta a szak akkreditálhatóságát 2003. szeptember 30-ig (az első diplomák várható kiadásáig).6
A MAB 2002/4/VI/1. sz. határozatában kimondja a PRTA feltétel nélküli akkreditációját. Teljesítettnek találta a korábbi akkreditációs eljárásban javasolt infrastruktúra-fejlesztést: a könyvtárat és az új épületet a főiskola használatba vette, a tanszékvezető oktatók teljes állásúak és tudományos fokozattal rendelkeznek.

2002/2003-as tanévtől (egy év próbaidő után) bevezetésre került a kreditrendszer a teológia szakon.

2003/2004-es tanévben volt az első szakzáróvizsga, ekkor adtuk ki az első diplomákat.

2004/2005-ös tanévben egyházi közösségszervező alapszak létesítési kérelem (2005/7/IX/1. sz. MAB határozat támogatja a beadott KKK-t).

2004/2005-ös tanévben posztgraduális missziói szakirányú továbbképzési szak indítási kérelem, 2005/2006-os tanévben megindult a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézettel való együttműködésben.

2006/2007-es tanévben az új szerkezetű képzések indítása:

 • katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, katechéta szakirányon, székhelyen kívüli képzésként (szakindítási kérelem MAB jóváhagyása: 2006/8/X/25) – teológia osztatlan mesterképzési szak, lelkész, ill. teológus szakirányokon (A MAB 2006/9/XII. sz. határozatában a korábbi teológus, ill teológus-lelkipásztor szakokat egységesen osztatlan teológiai mesterszaknak [5-6 éves MA képzés] ismeri el.) Ezzel egyidőben nem indul újabb évfolyam a főiskolai hitoktató szakon és a főiskolai teológia szakon. 2006/2007-es tanévben lezárult a képzés a posztgraduális missziói szakirányú továbbképzési szakon. 2006/2007-es tanévben Szenátusi határozat (2007. május 17-i ülés 4. sz. határozat) a KRE HTK-val közös doktori iskola alapításáról. 2007/2008-as tanévben (2007. szept. 27.) KRE HTK DHT döntése a közös doktori iskoláról. 2007/2008-as tanévtől katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, katechéta szakirányon, székhelyen folyó képzésként történik.

1 Az Egyházkerületi Tanács döntését az 1992. június 11-i Közgyűlés 6/1992. EKK határozatában megerősítette.
2 Az újraindítás szándékát az Akadémiai Tanács 1998/07/1. sz. határozata (1998. július 10.) erősítette meg.
3 Az 1998/07/1. sz. Akadémiai Tanácsi határozat (1998. július 10.)
4 Az épület ugyan erősen felújításra szorult, de sikerült korszerű férfi és női internátust kialakítani minden hallgató számára (kétágyas szobák önálló vizesblokkal, közös konyha mindegyik szinten, a leányszobák nagy része mini-konyhával), elkészült négy tanterem és egy nagy 300 fős konferencia-terem is.
5 A szakkönyvtár anyagának alapját az 1951-ben megszüntetett PRTA egykori szemináriumi könyvtára adja. (A könyvállomány mintegy 150.000 kötet, cca. 1960-as évekig.) Ezévben megkaptuk Theodore L. Bush Tiszakécskéről az USA-ba elszármazott hazánkfia teológiai könyvtárát, majd a wuppertali (Németország) Predigerseminar teljes könyvállományát sikerült megszerezni 2001 márciusában (10.000 könyvtárnyi egységben), továbbá a hildesheimi (Németország) felszámolásra került Predigerseminarból mintegy 5000 kötet könyvtári egységnyi könyv, ill. folyóiratanyag érkezett, így a könyvtár anyaga a XX. századi teológiai szakirodalmat 2000-ig teljes keresztmetszetében tartalmazza.
6 Ez az időpont a MAB 2001/7/VI. sz. határozata alapján úgy módosult, hogy a feltételesen akkreditált közbülső eljárások lefolytatására a második intézményi akkreditáció keretében kerül sor.

 

Alapító okirat

Pápai Református Teológiai Akadémia
Alapító okirat

A Pápai Református Teológiai Akadémia (angolul: Pápa Reformed Theological Seminary, a továbbiakban PRTA) a Magyarországi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, önálló jogi személy. A Pápai Református Kollégium egyik tagozata, fenntartója a Dunántúli Református Egyházkerület (8500 Pápa, Árok utca 6). A Pápai Református Teológiai Akadémia karokra nem tagolódik, az intézmény vezetője a rektor, ill. a rektor-helyettes, szervezete adminisztrációs, oktatási-kutatási, valamint szociális (kollégium) egységekre tagolódik, székhelye: 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.

A fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátja a 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. szám alatti 129/1. helyrajzi számú ingatlanát, az ún. „Nátus”-épületet, melynek használati jogát az intézménynek átadja.

A Pápai Református Teológiai Akadémia elsődleges feladatának tekinti a református lelkipásztorok, hitoktatók és vallástanárok legmagasabb szintű képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Ennek érdekében – a Kárpát-medencei magyar református hittudományi egyetemekhez hasonlóan – osztatlan mesterképzésben képez lelkipásztorokat, ezzel is biztosítva ezen intézmények között mindig is meglévő átjárhatóságot. Történelmi örökségéből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén levő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként kíván működni, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátusságának közös lelki-szellemi örökségét is. Ápolja és továbbviszi a magyarországi reformáció és az egyetemes keresztyénség közös lelki, szellemi és kulturális hagyományait.

Együttműködik a magyar felsőoktatási és kulturális intézményekkel, egyházi és kulturális szervezetekkel, magyar és külhoni teológiai főiskolákkal, egyetemekkel és intézményekkel. Az oktatást, a nevelést, és a kutatást szakmai és ökumenikus nyitottsággal, a Biblia alapján, valamint Református Egyházunk elfogadott hitvallásai – a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás – szellemében kívánja folytatni.

Ennek értelmében alaptevékenységeként a hittudományok területén belül osztatlan mesterképzésben képzést folytat teológia szakon teológus és lelkész szakirányokban, alapképzési szakként (BA) katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon székhelyen, továbbá képzést folytathat bármely hittudományi szakon mind alap- mind mesterképzésben, illetve létrehozhat doktori iskolát és folytathat doktori képzést. Ehhez kapcsolódóan kollégiumot tart fenn a hallgatók számára (Mándi Márton István Kollégium, 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14). A maximális hallgatói létszám 300 fő.
Kiegészítő tevékenységként szakmai hátteret biztosít a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Egységes Lelkészképesítő Bizottsága számára a lelkészképesítésben.

Mindezt magyar nemzetünk iránti elkötelezettséggel, egyházunk építésére és Isten dicsőségére szeretné végezni.

Az Alapító okiratot a PRTA Szenátus 2016. szeptember 27-i ülésén 11. számú határozatával módosította.
Az Alapító okiratot a Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi Tanácsa 6/1998 E.K.T. határozatával fogadta el, módosítva: az Egyházkerületi Tanács 2006. szeptember 8-i 1/2006 E.K.T. határozatával,
Az alapító okirat módosítását a Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi Tanácsa 7/2007/06.29 E.K.T. határozatával fogadta el.
A fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az Alapító Okirat módosítását 670138/2014.számmal elfogadja.
A fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése az Alapító Okirat módosítását 45/2016 EK határozatával elfogadja.

Pápa, 2016. november 04.

  Dr. Huszár Pál                 Steinbach József
    főgondnok                       püspök

 

Küldetésnyilatkozat


A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, önálló jogi személy. Fenntartója a Dunántúli Református Egyházkerület.
Elsődleges feladatának tekinti a református lelkipásztorok, katechéták és egyházi munkatársak legmagasabb szintű képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Ennek érdekében – a Kárpát-medencei magyar református hittudományi egyetemekhez hasonlóan – osztatlan mesterképzésben képez lelkipásztorokat, ezzel is biztosítva ezen intézmények között mindig is meglévő átjárhatóságot. Történelmi örökségéből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén levő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként kíván működni, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátusságának közös lelki-szellemi örökségét is. Ápolja és továbbviszi a magyarországi reformáció és az egyetemes keresztyénség közös lelki, szellemi és kulturális hagyományait.

Együttműködik a magyar felsőoktatási és kulturális intézményekkel, egyházi és kulturális szervezetekkel, magyar és külhoni teológiai főiskolákkal, egyetemekkel és intézményekkel. Az oktatást, a nevelést, és a kutatást szakmai és ökumenikus nyitottsággal, a Biblia alapján, valamint Református Egyházunk elfogadott hitvallásai – a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás – szellemében kívánja folytatni.
Mindezt magyar nemzetünk iránti elkötelezettséggel, egyházunk építésére és Isten dicsőségére szeretné végezni.

Pápa, 2016. szeptember 09.

 

A Küldetésnyilatkozatot hitelesítem:
Pápa, 2016. szeptember 09.
Dr. Németh Tamás
rektor