• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Tanévnyitó a Pápai Református Teológiai Akadémián

Tanévnyitó a Pápai Református Teológiai Akadémián

Szeptember ötödikén Pápán az Ótemplomban megnyitották a Pápai Református Teológiai Akadémia tanévét. A tanévnyitó közgyűlésen az akadémia oktatói, a hallgatók és családtagok mellett a fenntartó Dunántúli Egyházkerület részéről Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál Egyházkerületi főgondnok vett részt. A 2021/22-es tanévben rekordszámú, 17 elsőéves tett fogadalomtételt.

Cikk és fényképek: Márton Gergely, refdunantul.hu

A tanévnyitó ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök a Zsoltárok könyve 127. fejezétéből hirdette az igét. „Az áldott Isten megáld bennünket, hogy áldássá legyünk! Ez Isten áldásának a lényege” – fogalmazott.

Isten, a világmindenség Ura, lehajol hozzánk, megáld minket. A legnagyobb ajándékát egyszülött fiában, Jézus Krisztusban adta nekünk, akiben megváltatott, újjáteremtett minket. Többet ad kegyelméből, mint amennyire szükségünk van. Eleget ad nekünk, hogy áldássá lehessünk ott, ahová az Isten helyez bennünket, hogy ott építhessük Isten országát: „hogy akik lelkészek lesznek, ők lelki pásztorok lehessenek elsősorban, a szó igei, szent értelmében” – mondta a püspök.

Isten áldása nélkül hiábavaló minden erőlködés. A siker lehet látványos, de csak ideig való, míg az áldás nem öncélúan kirobbanó, de maradandó, amiben az Isten eszközei lehetünk. És ez az áldás gyümölcsöt hoz. „Így lehetünk Isten ügyét, az Isteni rendet szeretettel szolgálóvá… Az Istentől ránk bízott evangéliumi üzenet hirdetése hitvalló módon, nem gyűlölködve, hanem a Szentlélek által felülemelkedett lélekkel; ez a mi küldetésünk ebben a világban, most különösképpen. Áldj meg Urunk, hogy áldássá lehessünk!” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Dr. Németh Tamás rektor köszöntötte az akadémiai tanévnyitó közgyűlés tagjait. Beszédében a keresztyénség mai helyzetét vázolta fel, párhuzamot vonva az őskeresztények helyzetével.

A posztmodern kor jellemzője a múlt, a hagyományok következetes tagadása, az etikai, erkölcsi konzekvenciák hiánya, a tradíciós ideológiák elvetése. „Amikor viszont mindent tagadunk, a gondolkodásban anarchia áll elő” – mondta, aminek következménye, hogy valami szélsőséges, igazságnak gondolt fogalom (multikultúra, szexuális semlegeség, nyitott társadalom stb.) abszolút igazsággá lesz, és ez bűnös szabadságeszményt eredményez.

A posztmodern gondolkodás legnagyobb veszélye az, hogy a mindent tagadás helyére nem ad semmi megfoghatót. A kereszténység a semmit tagadja a valamiért, a mulandót az örökkévalóért, a feltámadott Jézus Krisztusban való hitet állítja minden ideológia tagadása helyére.

Hasonló ez a helyzet az őskereszténység korához. Akkor is ideológiai válság volt. Az emberré lett Isten, a feltámadott Jézus Krisztus hirdetése megbotránkoztató volt. Mint az akkori keresztények, így ma mi is teljes bizonyossággal kell, hogy hitet tegyünk Isten teremtő munkájáról, Jézus Krisztusban kapott megváltásunkról, és az örökélet reménységéről. „Ezzel a megtért, és újból és újból a megtéréshez és az Isten előtt való lehajláshoz odafolyamodó lelkülettel kezdjük meg ezt a tanévet” zárta gondolatait Dr. Németh Tamás rektor.

Dr. Balla Ibolya docens, rektorhelyettes vezetésével tizenhét elsőéves tett fogadalomtételt az ünnepi tanévnyitó ünnepségen.

Zárszót mondott Dr. Huszár Pál. A korábbi főgondnok a Zsoltárok könyvéből hozott igével adott bátorítást és bíztatást a hallgatóknak: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50:15) 

A Pápai Református Teológiai Akadémia 2021/22-es oktatási éve ezzel megkezdődött. Isten áldását kérve a diákokra és az oktatókra kívánunk sikeres és eredményes tanévet.

Szóljon hozzá