• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

II. Nemzetközi hét teológia – valláspedagógia szakirány 2022. március 21-24. Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem

II. Nemzetközi hét teológia – valláspedagógia szakirány 2022. március 21-24. Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem

II. Nemzetközi hét teológia – valláspedagógia szakirány 2022. március 21-24.

Naponta 15-20 óra között
Zoom elérhetőség: https://zoom.us/j/99485959650

Regisztrálni a következő oldalon lehet: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7WNIWshA1U-CmPv9t_EwlXnxatgoGJFCtCLy6PvnyHlUNVVNUVk4NDQyOUFIS0NYSjFUV0s5R1VHMi4u

Március 21.

15-15.45: Bognárné Dr. Kocsis Judit – egyetemi docens – Pápai Református Teológiai Akadémia
Előadás címe: A vallás, a hit ereje a nevelésben
Rövid leírás: A vallásos lelkülettel bíró személyek nevelői, alkotói tevékenysége három irányban mutatható ki: egyrészt az önnevelés, másrészt a társas kapcsolatok mentén, harmadrészt a tárgyiasult formában megjelenő eredmények, alkotások során, amelyek mindegyikének Isten dicsőítése a célja.

16.00-16.45: Dr. Lányi Gábor – egyetemi docens – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Református Hittudományi Kar
Előadás címe: Vallásos hidegháború (Religious Cold War) – Új megközelítési mód a hidegháború kutatásban

17.00-17.45: Prof. Dr. Kocsev Miklós – egyetemi tanár – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Református Hittudományi Kar
Előadás címe: Diakónia szemlélet a Szentírás összefüggésében
Rövid leírás: A mai diakóniai szempontok bibliai háttérből való értelmezése. A mai diakóniai életgyakorlat kihívásai.

18.00-18.45: Dr. Csonta István – egyetemi adjunktus – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Előadás címe: Az 1054-es egyázszakadás okai, következményei
Rövid leírás: A 11. századi egyházszakadás lassan ezer éve osztja két nagy tömbre a keresztényeket. Kérdés viszont, hogy volt-e egyáltalán egységes ez az egyház? Beszélhetünk-e a szakadás eseményéről vagy ez folyamatként jellemezhető inkább?

Március 22.

15.00-15.45: Dr. Borsi Attila – egyetemi docens – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Előadás címe: Az igaz és a hamis vallás, azaz a kijelentés és vallás találkozása Karl Barth valláskritikája a Die Kirchliche Dogmatik I.2-ben.
Rövid leírás: A vallás kérdésének teológiai olvasata az Istentől kapott kijelentés kontextusában.

16.00-16.45: Dr. Hodossy Takács Előd – egyetemi tanár – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Előadás címe: Birodalomépítéstől deportációig
Rövid leírás: Történelme során Izrael számos birodalom felemelkedését szenvedte el. Ezek összefüggésében több nagy deportáció és az államiság intézményeinek összeomlása hagyta lenyomatát a Szentírás lapjain. Az előadás a birodalom témáját vizsgálja, másrészt paradigmákat keres: hogy élhet túl egy kis nép a birodalmak peremén?

17.00-17.45: Dr. Baráth Béla – egyetemi tanár – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Előadás címe: A puritanizmus hatásai a magyar református felsőoktatásban: Martonfalvi György és peregrinus diákjai
Rövid leírás: A debreceni Kollégium adottságai, a gyászévtized rendkívüli nehézségeket hozó időszakában is lehetővé tették a színvonalas református iskoláztatás megvalósítását. E lehetőségek kibontakoztatásához jelentős mértékben járultak hozzá a Martonfalvi György rektori működéséhez kötődő iskolai reformok.

18.00-18.45: Dr. Strédl Terézia – egyetemi tanár – Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar
Előadás címe: A lelki egészség aktuális kihívásai
Rövid leírás: Az utóbbi két évben a szorongást megemelte a pandémia és a napjainkban bekövetkezett háború közelsége. A labilis személyiség fokozottan reagál erre a helyzetre, sőt, sok esetben az átlag polgár is észrevételez önmagánál olyan viselkedési másságokat, amelyeket nem tud értelmezni és ez elbizonytalanítja. A segítő szakmák jelentősége felértékelődött, a megküzdési stratégiák ismerete és helyes alkalmazása fontos.

19.00-19.45: Lehoczky Mária Magdolna – mesteroktató –  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest/Nagykőrös, Pedagógiai Kar
Előadás címe: Kalocsa Balázs (1819–1892) honvéd századparancsnok, a „nagykőrösi ref. egyház s tanintézetei legnagyobb jótevője”

Március 23.

15:00-15:45: Dr. Kis Klára – egyetemi adjunktus – Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Előadás címe: Erőszakmentes kommunikáció
Rövid leírás: A kommunikáció mindig áldozatává válik az erőszak tereinek, ugyanakkor életre hívójává is válhat azoknak. De milyen beszédmódok termthetik meg a teret a felnőtt, játszma- és erőszakmentes kommunikációnak?

16:00-16:45: Prof. Dr. Pap Ferenc – egyetemi tanár – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest/Nagykőrös, Pedagógiai Kar/Hittudományi Kar
Előadás címe: Konfirmáció és úrvacsora. Avagy hány éves kortól úrvacsorázzanak a gyermekek?

17:00-17:45: Dr. Lukács Ottilia – egyetemi adjunktus – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Előadás címe: Történelemértelmezés Ezekiel próféta könyvében
Rövid leírás: Ezekiel próféta könyvében sajátos történelemszemlélettel találkozunk, melyet a babiloni fogság tapasztalata nagymértékben befolyásolt. E történelemszemlélet sajátosságait a kulturális emlékezet segítségével fogom röviden bemutatni.

18:00-18:45: Drd. Lucski Márta – egyetemi adjunktus – Pápai Református Teológiai Akadémia
Előadás címe: A kérügmatikus és a partnercentrikus lelkigondozás
Rövid leírás: A poimenika két meghatározó irányzatának bemutatása és összehasonlítása

19:00-19:45: Dr. Szetey Szabolcs – egyetemi docens – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest/ Nagykőrös, Pedagógiai Kar
Előadás címe: “Homíliák régebbi és legújabb modorban”. Egy 160 éves prédikációs kötet előszavának üzenete és kihatásai a XIX. század prédikációs gyakorlatára.

Március 24.

15:00-15:45: Bátoriné Dr. Misák Marianna- egyetemi adjunktus – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Előadás címe: Egyházpolitika a szocializmusban: amiről szólnak a könyvek, és amiről nem
Rövid leírás: lelkészi sorsok a szocializmus idejéből

16:00-16:45: Dr. Nagy Károly Zsolt- egyetemi docens – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Előadás címe: „Ne engedjük a szálakat elszakadni” – a kulturális ellenállás formái egy lelkészi csoportban a kommunista diktatúra évtizedeiben
Rövid leírás: A kulturális – vagyis nem fegyveresen vagy direkt politikai ezközökkel megvalósított, hanem a mindennapi élet szinterein, kultúrális formákban megjelenő – ellenállás kutatása, s kivált ennek kiterjesztése a kommunista diktatúra időszakának egyházi közegeire viszonylag új fejlemény a magyar társadalomtudományi kutatások területén. Magyarországon a NEB és a KRE Egyház és Társadalomkutató Intézete együttműködésében folynak ilyen témájú kutatások, s ezek közé illeszkedik az a kutatás is, melyet az előadásban be kívánok mutatni.  Egy lelkészi csoport, a Debreceni Ref. Teológián 1955-ben végzettek ötven éven át folytatott évfolyamlevelezése egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy megfigyeljük, hogyan, milyen eszközökkel próbáltak a lelkészek ellenállni a kommunista hatalomnak és az azt kiszolgáló egyházi vezetésnek.

17:00-17:45: Dr. Szatmári Emília- egyetemi adjunktus – Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Előadás címe: Epizódok a SRK 20. századi történetéből. Kezdeményezések a két világháború között
Rövid leírás: A SRK a falu felemeléséért. Tehetségmentés, faluszeminárium, népfőiskola

18:00-18:45: Dr. László Emőke – egyetemi docens – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Pedagógiai Kar
Előadás címe: Isten természete, a teremtés és eleve elrendelés összefüggései Arminius teológiájában

19.00-19.45: Drd. Balogh Dávid – egyetemi tanársegéd – Károli Gáspár Református Egyetem Budapest/ Nagykőrös, Pedagógiai Kar
Előadás címe: A Márk evangéliuma szerzőségére és keletkezésére vonatkozó bevezetéstani alternatívák a Papias-töredék és az evangéliumok szóbeli hagyományozódásának tükrében

Szóljon hozzá