• 8500 Pápa Március 15. tér 13-14. Pf. 141.
  • +36 89 312 331

Az Örök Igazság szolgálatában

Az Örök Igazság szolgálatában

Akadémiai tanévnyitó közgyűlés

Márton Gergely, 2023-09-05 09:32:25

Szeptember 3-án megtartották a Pápai Református Teológiai Akadémia 2023/24-es tanévnyitó ünnepi közgyűlését. Az intézményben idén 13 új elsős kezdi meg a tanévet. Az ünnepi alkalmon Köntös László hirdette Isten igéjét: „Hálát adunk Istennek, hogy megismertette velünk az örök igazságot, kérjük Őt, hogy tartson meg bennünket az igaz hitben, adjon nekünk erőt, bátorságot, hitvalló lelkületet, hogy ebben a zűrzavaros világban kiálljunk az egyetlen és kizárólagos igazság mellett”.

„Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság?” (Jn 18,38)
Köntös László lelkipásztor, gyűjteményi igazgató a teológiai tanévnyitó istentiszteleten igehirdetésében úgy fogalmazott, hogy a jelenlévő hallgatók az ige szolgálatára és az ige hirdetésére tették fel az életüket, ami napjainkban, amikor a nyugati világban a kereszténység a válság tüneteit mutatja, meglehetősen kockázatos döntés. A kereszténység végét hirdető világban az egyház létjogosultságának alapja azonban most is az igazság hirdetése.

Pilátus kérdése az egyetemes emberiség kérdése is: Mi az igazság? Napjaink kérdése ez: az egyháznak van igaza, vagy a szekularizált világnak, amely az Isten nélküli valóságot hirdeti? Az igazság keresése az emberi lét céljának a kérdése – mondta Köntös László. Az evangélium témája Istenen keresztül az ember világban való léte, ezért a végső és egyetlen igazságot az emberi létről az evangélium mondja ki: az emberi élet valódi értelme, célja, ha részesül Isten örökkévalóságából a feltámadott Jézus Krisztusban való közösség által. Ez az állításunk szemben áll a világot eluraló, Isten nélküli kiteljesedést terjesztő eszmerendszerrel. A sokféle igazság ellenében ki kell állnunk a kizárólagos, Istentől kapott, egyetlen igazság mellett. Köntös László kiemelte, hogy az egyedüli igazság megkérdőjelezésével elbizonytalanítják az embereket, megszűnik a norma, mert nincs meg az abszolút jó és rossz.

„Ha kimondjuk, hogy az evangélium üzenete az egyetlen igazság, akkor ezzel kimondjuk azt is, hogy a modernitás világképe hamis” – mondta hozzátéve, hogy az egyháznak nem szabad a hamis alapokon nyugvó haladás irányába mennie. A korszellemtől nem lehet függetlenednünk, de az evangélium igazsága, az Úr Jézus Krisztus igazsága mindenkor megállja a helyét: „Az evangéliumnak van igaza, ez az, ami engem mindig megtartott, ez az, ami megmentett bennünket a kiégéstől, a reménytelenségtől” – húzta alá Köntös László felhíva a teológusok figyelmét arra, hogy a világi „sokigazságos” eszmékkel szembe, a mindenkori Pilátusoknak válaszolva kell állítanunk, hirdetnünk Jézus Krisztus igazságát.

Hívás, elhívás, szolgálat.
A 2023/24-es akadémiai tanévnyitó közgyűlésén Dr. Németh Tamás rektor elmondta, hogy ez a három szó megmutatja a Pápai Teológiai Akadémia viszonyát a lelkipásztori hivatásról. A lelkipásztorok képzésében fontosnak tartják a gyülekezettudatos lelkipásztori szolgálatra való nevelést.

„Az akadémia célja, hogy akik már részesei Krisztus egyházának, és a Szentlélek elhívását kapták, felkészüljenek a szolgálatra” – emelte ki hozzátéve, hogy a feladat évek óta ugyanaz: az evangélium tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgáltatása, a közösség egybegyűjtése, pasztorálása és gyarapítása, és a fegyelmezetlen életűek megintése. Ehhez szükség van az ismeretekre és az alkalmazás képességére.
Az egyház Krisztus szeretetéből, kegyelméből él, és igyekszik ezzel a kegyelemmel jól élni. Az egyházi szolgálat Isten szolgálata, akik által Isten az emberek minőségét munkálja. Épp ezért – mutatott rá a rektor – Istennek lehet csak engedni, embernek nem.

Az ige hirdetése csak részben kompetencia kérdése, nagyobb arányba a Szentlélek munkája. Az ige átadásának, a szolgálat sokrétű, összetett feladatainak a módját lehet tanítani, amiknek a befogadásához hitbeli és személyiségbeli nyitottságra van szükség, amelyhez egészséges református spiritualitásnak is járulnia kell.
„Hol tartok abban a folyamatban, ami történt velem az elhívásom óta? Tanév elején ezt nemcsak a tanulóknak, hanem az oktatóknak is végig kell gondolnia” – mondta rámutatva, hogy csak így lehet igazodni a Lélek vezetéséhez, és így lehet betölteni azt az időt, ami számunkra ebben az évben rendeltetett.
Dr. Németh Tamás bemutatta az akadémia új tanárait, Dr. Kocsev Miklóst, aki hosszú idő után tért vissza Pápára a Károli Gáspár Egyetemről, valamint Dr. Albert András lelkipásztort.

A kezdő hallgatók Dr. Balla Ibolya rektorhelyettes vezetésével tették le az akadémia esküjét.

Szabó J. Róbert, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese zárszavában elmondta, hogy napjainkban egyre inkább egy keresztény- és józanész- ellenes zűrzavaros korban kell képviselni azt az Örömhírt, ami minden világi változás ellenére mindig állandó: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mivel az Örömhír és az, Akiről az Örömhír szól nem változik, ezért a missziói küldetés, miszerint tegyünk tanítványokká minden népeket, nem kor és helyzet függő, hanem egyedül igazság függő, Krisztusban függő küldetés. Erre a hivatásra való elhívás pedig a legnagyobb ajándék. Ehhez a szolgálathoz kérte Isten áldását a hallgatókra.

A tanévnyitó akadémiai közgyűlés után a hallgatók csendesnapi előadáson vettek részt, amit Dr. Békesi Sándor tartott „Bevezetés a teológiai esztétikába” címmel.

Szóljon hozzá