Lelkésztovábbképzés

A Dunántúli Református Egyházkerület egységes lelkésztovábbképzés rendszeréhez igazodó, a zsinati bizottság által akkreditált  lelkésztovábbképzési programja az alábbiakban olvasható.

Az előadásokkal kapcsolatos bővebb információ a DREK Püspöki Hivatalában (8500 Pápa, Árok utca 6., 89/512-400), illetve a szervező egyházmegyéknél kapható.

 

Honlapunkon igyekszünk közzétenni a lelkésztovábbképző tanfolyamon elhangzott előadásokat, bibliatanulmányokat.

2016-os programajánlat (Központi tanfolyam)

refdunantul.hu/hir/mutat/17596/

A helyek korlátozott száma miatt, a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben, 2016. szeptember 27-én, déli 12 óráig tudjuk elfogadni. Előnyt élveznek azok, akik a konferencia teljes időtartamára jelentkeznek.

  Szeptember 29. Csütörtök

12.00 érkezés, regisztráció

13.00 Ebéd

15.00 A keresztyénség és az iszlám. Két vallás találkozásának alapvető kérdései. Előadó: Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára

16.30 Megbeszélés és műhelyvita

18.00  Vacsora

19.00 Esti áhítat (Vladár Gábor)

Filmvetítés - megbeszélés

 Szeptember 30. Péntek

8.00 Reggeli

8.30 Dr. Balla Ibolya (PRTA): Bibliatanulmány

9.30 Szabóné Dr. László Lilla (PRTA): Evangéliumhirdetés a családban. Előadás megbeszéléssel

11.00 Bella Péter lp. (Győrújbarát) / Hajdú Zoltán Levente lp. (Szólád): Az evangélium továbbadásának formai és tartalmi kérdései gyülekezetemben. Előadások megbeszéléssel.

13.00 Ebéd

14.30 Hamar László lp. (Tatabánya-Óváros) /  ifj. Márkus Mihály lp. (Pápa): Az evangélium továbbadásának formai és tartalmi kérdései gyülekezetemben. Előadások megbeszéléssel.

16.30 Baráth Julianna lp. (DREK/PRTA) / Vadász Márta vallástanár (Ref. Gimnázium, Pápa): Az evangéliumhirdetés a hittanos gyermekek és fiatalok körében. Örömök, gondok, kérdések. Előadások megbeszéléssel.

18.00 Vacsora

19.00 Esti áhítat (dr. Németh Tamás)

Filmvetítés – megbeszélés

Október 1. Szombat

8.00 Reggeli

8.30 Hamar Zoltán (PRTA): Bibliatanulmány

9.30 Dr. Németh Tamás (PRTA) / Steinbach József püspök (PRTA): Az evangéliumhirdetés az értelmiség körében. Példák, minták, kérdések. Előadások megbeszéléssel.

11.00 Istentisztelet úrvacsorai közösségben. Igét hirdet: Steinbach József püspök.

12.30 Ebéd

A konferencia zárása


2015-ös programajánlat

A hittartalmak átadásának mai lehetőségei 

Hitünk megélése és a keresztyén hittartalmak továbbadása új feladatok elé állítja korunk egyházát. Az e feladatokra való felkészülés újfajta lelkipásztori magatartásmintákat követel meg. A továbbképzőtanfolyam e nagy kérdéskör legfontosabb szempontjait emeli ki és próbál képviselhető mintákat kidolgozni.
           
            
A tanfolyam helyszíne: Balatonfüred, Siloám Missziói Központ (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.)
A tanfolyam ideje: 2015. október 1-3.
A tanfolyam teljes óraszáma / kreditértéke: 13 kredit – 13 óra

 

Részletes program
(fájlméret: 38.0 KB, formátum: .doc)

2014-es programajánlat

Tisztelettel ajánljuk figyelmébe a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia által szervezett  “Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései” tanulmányi napot, melyet 2014. március 1-én, szombaton 10 órai kezdettel tartunk a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében.

Alább csatolva megtalálhatja a nap programját, melyet úgy állítottak össze a szervezők, hogy az előadások meghallgatása mellett lehetőség legyen kérdések felvetésére is. A nap egyik előadója Dr. Papp Kornél az MRE Oktatási Irodájának vezetője.

Mivel a tanulmányi nap 4 kreditpontot ér a lelkésztovábbképzés rendjében, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 2014. február 24-ig lehet a www.refdunantul.hu oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tölthetik ki: 
http://www.refdunantul.hu/cikk/mutat/hit-es-erkolcstanoktatas-aktualis-kerdesei

Az alkalomra szeretettel várjuk a nem lelkészi hitoktatókat is!

A tanulmányi nap programja
(fájlméret: 55.0 KB, formátum: .pdf)

2013-as programajánlat

 

Misszió és evangelizáció
 
Lelkésztovábbképző tanfolyam, 2013
Dunántúli Református Egyházkerület
 
A továbbképző egyházunk jövőjét érintő kérdésekkel foglalkozik: mit jelent ma a misszió; milyen formái lehetségesek ma; a gyülekezetépítés mai lehetőségei; misszió és evangelizáció összefüggése; hitvallásaink, mint alapvető elemi tanítások a jövő egyháza számára.       
A tanfolyamra jelentkezni a DRE Püspöki Hivatalában lehet.         
            
 
A tanfolyam helyszíne: Balatonfüred, Siloám Missziói Központ (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.)
A tanfolyam ideje: 2013. április 02-05.
A tanfolyam teljes óraszáma / kreditértéke: 24 óra

 

Részletes program
(fájlméret: 39.0 KB, formátum: .doc)

2012-es programajánlat

 

Cím: Eszkatológia és világ vége: tévtanítások, populáris kultúra és
hitünk
 
Előadók: Dr. Kovács Ábrahám
Időpont: 2012. május 14. 14-18 óra
Helyszín: Veszprém, Református újtemplom (Veszprém, Kálvin János park 1.)
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: A továbbképzés célja, hogy a gyülekezetek környezetében egyre erőteljesebben megjelenő tévtanításokkal szemben bemutassa a református hitvalló válaszokat. A nem keresztyén tanítások számtalan formában érik el a gyülekezeteinket: a Jehova Tanúi, Adventisták, Mormonok téves tanításai mellett ott láthatjuk a populáris kultúrában (mozi, TV, zene, művészet) a szinkretizmust. A képzés arra törekszik, hogy egyrészt hitvalló válaszokat adjon a leggyakrabban felmerült kérdésekre, másrészt rámutasson milyen magatartással adhatunk választ az egyházi közösségeinkben (ifjúsági bibliaóra, hitoktatás) megjelenő kihívásra. Katechetikai szempontból is új kihívást jelent a fiatalok hite és a vizuális kultúra. 
 
*
 
Cím: Az igehirdetés megújítása. Isten Igéje, az igehirdető és a modern ember
 
Előadó: Dr. Nagy István
Időpont: 2012. március 21. 14-18 óra
Helyszín: Balatonfüred, Siloám Otthon
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: A kapcsolatok, kommunikációs formák megváltozott rendszerével találkozik nap mint nap az igehirdető. A megváltozott helyzetben a prédikáció úgy jelenik meg mint direkt, frontális beszéd. „Egy valaki” áll a gyülekezet előtt”. Az igehirdető abban bízik, hogy a hirdetett Ige önmagán túl mutat és Isten eszköze marad. Az igehirdető beszédmódja, a szubjektív elemek, az igehirdetés jellege ellenére alkalmas-e a modern ember megszólítására? A tanulmányi nap közös műhelymunkát ajánl a kérdéskör megbeszélésre: Hogyan adjuk tovább az örömhírt? Milyen szerepet tölt be az igehirdetés a lelkipásztor, a gyülekezet életében?
A hirdetett ige egyházi életünk legfontosabb része, ugyanakkor azzal szembeszül a gyakorló lelkész, hogy az egyházi nyelvezet, a terminológiák kiüresedtek, az igehallgató a maga szubjektív értelmezését követi, hogy az igehirdetés és a liturgia hangsúlyai átalakultak. A kurzus arra törekszik, hogy az igehirdetés új kihívásai kapcsán keressen közös válaszokat. Mi a prédikáció célja? Mitől hatásos a mai igehirdetés?
 
*
 
Cím: A dunántúli református identitás súlypontjai az elmúlt 4 évszázadban
 
Előadó: Dr. Szabó Előd
Időpont: 2012. január 31.
Helyszín: Székesfehérvár, Gyülekezeti Központ
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: A Dunántúli Református Egyházkerület megalakulásától napjainkig azoknak az egyháztörténeti sajátosságoknak a kiemelése, amelyek meghatározták és meghatározzák Egyházkerületünk arculatát, kegyességét. Ebben elsődleges hangsúllyal bír a XVII. század történelme, hiszen a dunántúli reformátusság nagyjából ebben az időben élte leginkább sajátos és más egyházkerületekkel össze nem vethető időszakát. A XVIII-XX. század dunántúli egyháztörténetéből azok a felvillanások jelennek meg, amelyek meghatározó erővel bírnak jelenlegi egyházi arculatunkra. Az előadás, az egyháztörténet által felvetett kérdésekkel és a jelenlegi egyházi élettel kapcsolatos felvetésekkel zárul.
 
*
 
Cím: A dunántúli református identitás a XXI. században
 
Előadó: Köntös László
Időpont: 2012. február 28.
Helyszín: Székesfehérvár, Gyülekezeti Központ
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: Az előadás a bevezetőben foglalkozik az identitás fogalmával, majd kitér a református identitás rétegzettségére, s kiemel két alapvető identitásalkotó tényezőt, úgymint életforma (református társadalmi identitás) és hittudat (református teológiai identitás). Az előbbinél az előadás részletesen kitér a feudalizmus kori társadalom máig ható jellegadó vonásaira, a polgárosodás hatásaira, különös tekintettel a dunántúli történeti kontextusra. Míg a teológiai identitás tárgyalásakor a főbb történeti-teológiai irányzatok mai hatáselemeit vizsgálja, különös tekintettel a mai hitéletre. Végül az előadás arról szól, hogy a felekezeti identitást meghatározó viszonyítási pontokat a szekularizáció miként változtatta meg, s ennek milyen hatása lehet a jövőre nézve.
 
*
 
Cím: Református identitás és a missziói egyház
 
Előadó: Ódor Balázs
Időpont: 2012. október 30.
Helyszín: Székesfehérvár, Gyülekezeti Központ
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: A református identitás és az ökumené kapcsolata vitatott kérdés. Egyrészt az tapasztaljuk, hogy a református egyházak családjához tartozó közösségek önértelmezésüktől elidegeníthetetlen mozzanatként értékelik a felekezetközi kapcsolatokat, valamint a gyülekezetek és az egyház missziói létét. A reformátusok azok, akiknek a jövője az ökumené - hangzott már a múlt század hatvanas éveiben. Másrészt ugyanakkor éppen a református identitás értelmezésének kapcsán él egyes körökben az a furcsa teológiai rövidzárlat, amely a predestináció "református" tanítását és az egyház misszióját általában egymást kizáró lehetőségként értékeli. Ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg Kálvin egyházképének lényegi vonásait felelevenítve és annak mai lenyomatát keresve az aktuális ökumenikus dokumentumokban, ezek között a Református Egyházak Világközösségének küldetésnyilatkozatában és a testvéregyházak példáján, az egyházreformok teológiai alapvetésének összevetésével.   
 
*
 
Cím: Lelkészek lelkigondozása
 
Előadó: Dr. Vassné Baki Ilona
Időpont: 2012. november 27.
Helyszín: Székesfehérvár, Gyülekezeti Központ
Csoport létszám:
Tanóra: 3
Téma: Lelkészek társadalmi megítélése (szociológiai felmérés eredménye)
A szolgálat nehézségi foka
Lelkészi krízis helyzetek:
-         hivatás tudat az eredmény és eredménytelenség tükrében
-         család és szolgálat összeegyeztetése
-         konfliktusok és konfliktuskezelések: gyülekezettel, kollegákkal, elöljárókkal szemben
Magyarországi tapasztalatok, felmérések
Kiút keresése
 
*
 
Cím: Az igehirdetés kérdései (lelkésztovábbképző tanfolyam)
 
Előadók: ld. részletes program
Időpont: 2012. április 10-13.
Helyszín: Balatonfüred, Siloám Missziói Központ (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.)
Csoport létszám:
Tanóra: 24
Téma:Az igehirdetés kérdései. Az exegézistől az igehirdetésig. Az igehirdetés és a dogmatika; az igehirdetés és a retorika; a kazuális istentiszteletek igehirdetései (keresztelési, esketési, temetési beszédek) ezek teológiai és gyakorlati kérdései.
 

 

Lelkésztovábbképző tanfolyam programja
(fájlméret: 39.0 KB, formátum: .doc)
Dr. Balla Ibolya bibliatanulmánya (Ezékiel)
(fájlméret: 60.0 KB, formátum: .doc)

Share

Csatolmányok

Szabályrendelet az egységes lelkésztovábbképzésről
(fájlméret: 56.0 KB, formátum: .doc)

Kép az Akadémiáról

Napi ige

Eseménynaptár

« november 2018 »
HKSzeCsPSzoV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  http://parokia.hu/bible/

http://etn.prta.hu/include/download.php?kod=e24739c476187aa6e777d4f061133535&fname=irattar/f330.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://www.prta.hu/prta/nyitolap/diplomas-palyakoveto-rendszer-alumni